L’alimentació durant el càncer


Ser diagnosticat d’un càncer i iniciar-ne el tractament planificat per l’especialista pot fer que oblidem altres aspectes quotidians que també són una part impres- cindible de qualsevol tractament contra la malaltia, com ara les relacions socials, la família, l’activitat física i l’alimentació .
L’alimentació i l’activitat física són un component bàsic en qualsevol tractament de càncer . Menjar bé i moure’s de manera regular és més important que mai du- rant el tractament oncològic, atès que és essencial gaudir d’un bon estat nutrici- onal i físic per afrontar els diferents tractaments .
Actualment, quan una persona és diagnosticada d’un càncer té a l’abast moltíssi- ma informació relacionada amb el que hauria de menjar: pàgines web, blogs, lli- bres, articles en revistes... Però aquesta no sempre és correcta ni està contrastada científicament . D’altra banda, quan una persona és diagnosticada d’un tumor també sol rebre consells d’amics i familiars que ja n’han superat un o en saben d’algun cas proper . Altra vegada, aquesta informació, tot i que benintencionada, no sempre és adequada, ja que cada persona i tractament són diferents . Per tant, és important que els consells i les recomanacions sobre l’alimentació procedei- xin de fonts fiables o del mateix equip que porta el pacient durant el tractament oncològic, que en coneixerà perfectament el cas .
Així doncs, l’objectiu d’aquesta guia, que és la primera publicació de la col·lecció «Menjar durant el tractament del càncer», és ajudar les persones amb càncer a mantenir un estat nutricional òptim, i explicar les bases de l’alimentació que caldria seguir un cop es diagnostica la malaltia . La guia també pretén donar con- sells dietètics més concrets en les diferents fases del tractament i explicar com fer front a alguns dels efectes secundaris que poden afectar el sistema digestiu i, per tant, la gana i la tolerància a la dieta .
  Tot i així, el contingut d’aquesta publicació no pot substituir les re- comanacions del metge, el personal d’infermeria o el dietista-nutri- cionista del centre de referència del pacient . Hi ha molts tipus de càncer i de persones, per la qual cosa aquestes recomanacions, tot
i que generals i útils per a la majoria de processos oncològics, hau- rien de ser supervisades sempre per un equip de referència, que sabrà realment quines necessitats nutricionals i mèdiques té el malalt . Abans d’iniciar qualsevol mena de dieta o règim alimentari, d’excloure alguns aliments o ingerir qualsevol producte o suplement alimentari, cal consultar sempre un especialista .